Fotoqrammetriya

Fotoqrammetriya - Obyektlərin fototəsviri üzrə onların formasını, ölçüsünü, vəziyyətini və digər xarakteristikalarını təyin edən elmi-texniki fənndir. Fotoqammetriyanın iki əsas istiqaməti var: şəkillər üzrə Yer kürəsinin (və digər kosmik obyektlərin) xəritə və planlarının yaradılması, və memarlıq, tikinti, tibb, kriminalistika və s. tətbiqi məsələlərinin həlli.

 

Fotoqrammetriyanın tətbiq sahələri

 

Kartoqrafiya istehsalı, torpaqların kadastr uçotutopoqrafik xəritələrinin yaradılması və yenilənməsi, kadastr xəritələrinin və planların topoqrafiya əsaslarının yaradılması.


Meşə təsərrüfatı: Meşə reyestrinin aparılması üçün xəritələrin yaradılması və yenilənməsi və s.


Kənd təsərrüfatı: Kənd təsərrüfatı sahələrinin inventarlaşdırılması, əkin sahələrinin qiymətləndirilməsi.

Geologiya: struktur geologiya məsələləri, geoloji proseslərin monitorinqi, geoloji tədqiqatlar və s.


Yanacaq-energetika sənayesiyanacaq və enerjinin daşınmasının və hasilat obyektlərinin infrastrukturunun inkişafının inventarlaşdırılması, nəzarəti və planlaşdırılması üçün tematik xəritə və planların tərtib edilməsi.


Mühəndis tədqiqatları və layihələndirilmə: müxtəlif təyinatlı mühəndis obyektlərinin tədqiqatları, layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı fotoqrammetrik işlərinin aparılması.


Regional və bələdiyyə idarəetməsi, ərazi planlaşdırılması və şəhərsalma: kartoqrafik materialların, sxemlərin, planların yaradılması və yenilənməsi, üçölçülü modelləşdirmə.


Ətraf mühitin mühafizəsi: Ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət, təhlükəli təbii hadisələrin və fövqəladə halların monitorinqi, FH-la mübarizənin səmərəli planlaşdırılması, fəsadların qiymətləndirilməsi.


Mədəni və təbii irsin qorunması: “Virtual irs”in mədəni və ya təbii obyektlərin rəqəmsal modelləri şəklində yaradılması.

09.07.2020